กลุ่มบริหารวิชาการ  

Download... เอกสารต่าง ๆ


ที่
รายการเอกสาร คลิกเพื่อ Download  
  จากการประชุมวิชาการ เอกสารจากการประชุมฝ่ายวิชาการ (2 ก.ค. 62)    
1.
การกำหนดค่าเป้าหมายฯ  
2.
ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย  
3.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
4.
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
5.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     
เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ    
1.
บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
2.
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  
       
       

[กลับหน้าหลัก]