ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...

ดร.สายฝน ภานุมาศ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน
)
ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ |

  Download โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
 
 

  [คลิกดูจดหมายข่าว ป.ป. ทั้งหมด...]   

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2564) ตามนโยบาย ของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยคณะฝ่ายบริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท พร้อมทั้งมีการติดสติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์รอบโรงเรียน เพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้นักเรียน บุคลากร รวมไปถึงประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ให้เห็นพิษ ภัย ของยาเสพติด และร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบต่อไป.

 
 

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
      เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกๆ นักเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดหนังสือเรียนเพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียน
      เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันจัดหนังสือเรียนเป็นชุด ตามนโยบายของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 และให้สอดคล้องกับนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด โดยกำหนดให้นักเรียน ม.1 มอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64 และ ม.4 มอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 64 โดยในแต่ละวันนั้น ยังได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  กลุ่มละไม่เกิน 20 คน โดยทุกคน ทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง กระจายตัวออกไปยังจุดต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้ โดยนักเรียน 1 ห้อง ยังแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมและการบริหารงานของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ และทีมงานฝ่ายบริหาร ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรม Gen Z
      เมื่อวันนี้ 8 เมษายน 2564 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z ในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รุ่นพี่ Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในโรงเรียนและสร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อการขับเคลื่อนรณรงค์การลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณทีมงานวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณครูกัณฐมณี แกรอด ครูชำนาญการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และทีมแกนนำเยาวชน Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รู้ทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่   กิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจน กิจกรรม work shop ต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้และความสนุกสนาน ให้ักับนักเรียนเป็นอย่างมาก


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------