ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์... Gen Zดร.สายฝน ภานุมาศ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน
)
ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ |

Download โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]

เรื่องแจ้งและเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ

   
   


   

  
[คลิกดูจดหมายข่าว ป.ป. ทั้งหมด...]   

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 และให้สอดคล้องกับนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด โดยกำหนดให้นักเรียน ม.1 มอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64 และ ม.4 มอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 64 โดยในแต่ละวันนั้น ยังได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  กลุ่มละไม่เกิน 20 คน โดยทุกคน ทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง กระจายตัวออกไปยังจุดต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้ โดยนักเรียน 1 ห้อง ยังแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมและการบริหารงานของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ และทีมงานฝ่ายบริหาร ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรม Gen Z
      เมื่อวันนี้ 8 เมษายน 2564 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z ในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รุ่นพี่ Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในโรงเรียนและสร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อการขับเคลื่อนรณรงค์การลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณทีมงานวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณครูกัณฐมณี แกรอด ครูชำนาญการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และทีมแกนนำเยาวชน Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รู้ทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่   กิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจน กิจกรรม work shop ต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้และความสนุกสนาน ให้ักับนักเรียนเป็นอย่างมาก

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับ ครูอานนทร์ จอมกุล
    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับ คุณครูอานนทร์ จอมกุล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบ้ติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีท่าน ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง นำทีมคณะครูจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เลี้ยงส่งครูจิรวัฒน์ และครูชื่นฤทัย
      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงส่ง เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูจิรวัฒน์  จันทรัตทัต  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี และคุณครูชื่นฤทัย ดีพื้น  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"  จ.ระยอง เพื่อความสะดวกในการดูแลครอบครัวต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมฯ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทาสีรั้วโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของผู้บำเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน หลังจากที่มีการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับมอบตู้ทำน้ำเย็น จากคุณเจริญ อัครวิกรัย
      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับมอบตู้ทำน้ำเย็น จาก คุณเจริญ อัครวิกรัย - คุณนิภา แผ้วสกุลพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้โรงเรียนได้นำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมน้องส่งพี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ โดยนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 ,ม.4 และ ม.5 ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นักศึกษาฝึกสอนกล่าวลานักเรียน
       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (นักศึกษาฝึกสอน) ได้กล่าวขอบคุณโรงเรียน และกล่าวอำลานักเรียน หลังจากครบกำหนดระยะเวลาในการฝึกสอน โดยมีท่าน รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกสอน ดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบ้ติงานข้าราชการครู เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2564


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล
      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกด้านประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิก เทศบาลฯ ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้จัดโครงการอบรมให้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เกี่ยวกับการให้ความรู้ในสถานศึกษาและสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อ HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีคณะครูให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ประกอบไปด้วย การแข่งขันฟุตซอล แบตมินตัน และเปตอง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563
       เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) หรือ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. การสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ทำให้การทดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย ท่าน ผอ.วรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง , ผอ.จรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และ ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ได้เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย และงานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี (กกต.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีเข้าประจำกองและประดับบ่า ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปีการศึกษา 2563
       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าประจำกองและประดับบ่า ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้น ม.1 ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2563
       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ VDO Conference ซึ่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสารนิเทศ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานครูแนะแนว พร้อมตัวแทนนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ออกแนะแนว เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ กับนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) , โรงเรียนวัดอุบลวรรณา, โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม, โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการปลอด 0, ร, มส, มผ
       เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติด 0, ร, มส, มผ โดยท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผลการเรียนดังกล่าว ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูผู้สอน โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะลดจำนวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ ลงได้อย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ท่าน ผอ. ได้มอบนโยบายให้นักเรียนทุกคนต้องจบพร้อมรุ่น ไม่มีนักเรียนตกค้างในปีการศึกษา 2563 นี้ หลังจากปิดการประชุม นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านจะได้พบกับคุณครูผู้สอนเพื่อรับใบงาน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม
       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อขอบคุณสำหรับความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ผ่านมา และหารือแนวทางการพัฒนางานและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การให้ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรในโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนด้านความประพฤติของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน
       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน , ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย และ ผอ.นัทที พัฒนะผล เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ท่าน คือ ดร.วิไล ปรึกษากร , นายธีรกฤต สร้างการนอก และนายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประเมินฯ ดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสารนิเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน โดยมีท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานการประชุม และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมรับฟัง และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564
      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณ รอบวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหาเสียงเพื่อเตรียมตัวเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้แนะนำตัวและแถลงนโยบายของพรรคตนเอง ให้เพื่อนสมาชิกชาวแสด-ดำ ได้รับทราบ ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------