ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...
ฝ่ายบริหาร


นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)
 
 


 
             
[คลิกดู...ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน]
[คลิกดู...ค่าเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565]

Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย


 
 

 
 
  
 
 

 

   
   
ข่าวการศึกษา

 

   ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA
            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพม.ราชบุรี เดินทางมาประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA โดยมีฝ่ายบริหารและทีมงานคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การดูแล จนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การดูแล จนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดสมุดเตรียมแจกนักเรียนในปีการศึกษา 2566
             เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันจัดสมุด เพื่อเตรียมแจกให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 และได้มอบเกียรติบัติ ให้แก่คณะครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เช่น หน้าที่ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ในปีการศึกษา 2565 


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
            วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา) โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะ  ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
            เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จนการดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing
             เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 นางพิไลลักษณ์ อ่อนละมูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เรื่องการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ในรอบสุดท้าย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing
             เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เรื่องการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ และติดตามการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และติดตาม ให้กำลังใจ เรื่องการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา สพม.ราชบุรี
             เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (สพม.ราชบุรี) ได้จัดโครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมน้องส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
              เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "น้องส่งพี่ ม.3 และ ม.6" เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างพี่กับน้อง และโรงเรียน เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 ก่อนที่จะสอบปลายภาคเรียนในสัปดาห์หน้าต่อไป โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ "เทศกาลตรุษจีน" และ "คริสต์มาส" ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัลกิจกรรม "เด็กดีศรีประสาทรัฐ"
             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" และรางวัลการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ผ่านมา


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร และครอบครัว มอบทุนการศึกษา
             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และครอบครัว ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม อย.น้อย
            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณะสุข ได้มาจัดกิจกรรม อย.น้อย โดยให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้รู้จักเลือกอาหารที่ดี มีประโยชน์ และปลอดภัย และสามารถแนะนำผู้อื่น เช่น เพื่อน ๆ หรือสมาชิกในครอบครัว ต่อไป โดยมีฝ่ายบริหารของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบเกียรติบัตร นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70
            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ราชบุรี เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางภาคตะวันออก) จ.ราชบุรี นอกจากนั้นยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในงานดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี
            เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี 
            โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอขอบพระคุณ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และคณะ เป็นอย่างสูงที่เดินทางมาให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน ขอขอบคุณ นักกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ฝ่ายบริหารจากทุกโรงเรียน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากการต้อนรับไม่ทั่วถึง ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ้าง ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย.


คลิกดูภาพเพิ่มเติม... วันที่ [24] [25] [26] [27] มกราคม พ.ศ. 2566

ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์
            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ คุณครูสุพัตรา โกมลมุสิก ครูสอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์ โดยการแต่งกายตามวัฒนธรรมชาวจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง วัด ชุมชน และโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566
            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ และกิจกรรมที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เช่น กิจกรรมวันครูประจำปี 2566 หรือ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี)  โดยที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นศูนย์แข่งขัน กิจกรรม : สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล"
           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คุณบุญธง ก่อมงคลกูล และครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล" โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย   โดยมีนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีประดับแถบสามสีสำหรับลูกเสือวิสามัญชั้น ม.4-ม.6
             เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีประดับแถบสามสีสำหรับลูกเสือวิสามัญชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สวัสดีปีใหม่และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่รับผิดชอบ
             เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า มาพบปะนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และมอบกระเช้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับนักเรียน และ ได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดประจำเดือน มกราคม ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : hr.prasatrat@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------