คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายวินัย สุบรรณเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูสามารถ Download เอกสารจากการประชุมฝ่ายวิชาการ (2 ก.ค. 62) ได้ที่นี่...!
    - แบบเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 62 [คลิกที่นี่...]
    - การกำหนดค่าเป้าหมายฯ [คลิกที่นี่...]
    - ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [คลิกที่นี่...]
คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   

    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

 
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562
      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาตามวัดต่าง ๆ เช่น วัดปราสาทสิทธิ์ วัดบ้านกุ่ม วัดบัวงาม วัดโรงเข้ วัดปทุมทองรัตนาราม วันธรรมโชติ วันหลักหกรัตนาราม วัดอุบลวรรณาราม เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

แนะแนวนักเรียน ม.6 เรื่อง T-CAS ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 งานแนะแนว ได้จัดแนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ม.6 เรื่องระบบการสอบเข้าศึกษาต่อ T-CAS โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพรมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ซึ่งพระองค์ท่านได้ก่อตั้งคณะลูกเสือขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยกิจการลูกเสือเน้นเรื่องความมีวินัย ความรักสามัคคี และให้การช่วยเหลือสังคมส่วนร่วม ดังปรากฎในคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ กิจกรรมในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมอ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณครูชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ได้ออกเดินรณรงค์ ให้ความรู้ เชิญชวน ให้ทุกคนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ได้ลด ละ และเลิก จากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของท่าน สุนทรภู่ กวีเอกของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดการแต่งกลอน การตอบคำถาม และกิจกรรมต่าง ๆ อีกหลายรายการ เพื่อเติมเต็มความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจปัสสาวะ และรถจักรยานยนต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า และเจ้าหน้าที่สาธารสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ รวมกับคณะครู ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังเรื่องสารเสพติด นอกจากนั้นยังตรวจสอบรถจักรยานยนต์ ของนักเรียนที่ผิดกฏหมายจราจร เพื่อให้ความรู้และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการใช้รถจักรยานยนต์ และการปฏิบัติตามกฏจราจรบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม
       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิต โดยมีฝ่ายบริหารทั่วไป และคุณครูหลายท่าน เป็นผู้นำนักเรียนไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความน้อมนอม ขอขมา และมอบตัวเป็นศิษย์กับคุณครูทุกท่าน เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยอันดีงามให้กับนักเรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ มาเป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการสอบ O-net ดีเยี่ยม ในแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

    คุณครูสามารถ Download เอกสารจากการกประชุมวิชาการ (2 ก.ค. 62) ได้ที่นี่...!
    - แบบเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 62 [คลิกที่นี่...]
    - การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [คลิกที่นี่...]
    - ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [คลิกที่นี่...]

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน